Privacy

Privacybeleid

Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy zo goed mogelijk te beschermen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 – 5 – 2018.
Stichting Greenup, gevestigd aan Kastelenstraat 219 3h, 1082 EG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij zijn:
Stichting Greenup
handelsnaam: Greennest Gallery
Webadres: www.greennest.nl
Postadres : Kastelenstraat 219 3, 1082 EG Amsterdam
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 645 76 728
B.T.W.-nummer NL 855 72 70 56 B01

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van St. Greenup – Greennest.nl. St. Greenup – Greennest.nl is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Greennest.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

St. GreenUp – Greennest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
I-P adres
bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greennest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

St. GreenUp – Greennest.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
de afhandeling van je betaling
voor het verzenden nieuwsbrief en/of reclame
voor telefonisch of e-mail contact
om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten
om een account aan te kunnen maken
voor het kunnen afleveren van goederen en diensten
voor het verbeteren van de website door analyse van bezoekersgedrag op onze website
om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld voor de Belastingwet

De zes wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens zijn :

  1. Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  2. Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  3. Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  4. Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.
  5. Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
  6. Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
Geautomatiseerde besluitvorming

St. GreenUp – Greennest.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van St. GreenUp – Greennest.nl) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

St. GreenUp – Greennest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens zoals wij die hebben ontvangen als je een online bestelling plaatst worden voor de wettelijke verplichting, maximaal 7 jaar bewaard. De termijn gaat in op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst.

Delen van persoonsgegevens met derden

St. GreenUp – Greennest.nl verstrekt je persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt derhalve gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Greennest.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Type cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet. De informatie die wordt verstrekt is anoniem.
Bewaartermijn: max. 15 jaar

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door St. GreenUp – Greennest.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@greennest.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. St. GreenUp – Greennest.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij je persoonsgegevens beveiligen

St. GreenUp – Greennest.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@greennest.nl

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere online mailing vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden voor de nieuwsbrief.

vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit wettelijk privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per email: info@greennest.nl
Per telefoon: 06 2888 69 31, dinsdag t/m vrijdag 10:00 – 17:00 uur
Per brief: Greennest Gallery/Stichting Greenup, Kastelenstraat 219 3, 1082 EG Amsterdam