Retouren

Retouren

Je kunt een product terug sturen om de volgende redenen:

  • je wilt gebruik maken van het recht op retour
  • je wilt een product ruilen
  • je hebt een klacht

HET RECHT VAN RETOUR

Je kunt gedurende 14 dagen (een deel van) de gekochte artikelen ruilen of retourneren, zonder opgaaf van redenen, de zogenaamde afkoelingsregeling. Deze termijn gaat in op het moment dat de bestelde artikelen bij je zijn afgeleverd. Ruilen of retourneren van producten kan zowel per pakketpost als bij ons in de winkel.

Voor je overgaat tot terugzending maakt je hiervan schriftelijk melding bij ons binnen de termijn van 14 dagen na aflevering van het product. De schriftelijke melding (herroeping) kan per email (info@greennest.nl) of per post, met een opgave van de artikelen die worden teruggestuurd. Je moet aan kunnen tonen dat je de geleverde artikelen op tijd hebt teruggestuurd.

Wij vergoeden alle betalingen die je hebt gedaan, d.w.z. inclusief de eventuele leveringskosten die wij in rekening hebben gebracht voor het geretourneerde product. We betalen je zo snel mogelijk – uiterlijk binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag dat u de herroeping bij ons heeft gemeld (moment van ontbinding)- het geld terug. De door jou gemaakte kosten worden uitbetaald na ontvangst van het artikel of na ontvangst van het bewijs dat het artikel is teruggestuurd. Wij hanteren voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat je hebt gebruikt voor het afrekenen van je product(en)(bankstorting, contant of tegoedbon), tenzij je instemt met een andere methode. De terugbetaling brengt geen verdere kosten met zich mee.

Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van retour. Onterechte retourzendingen worden weer aan je teruggezonden waarbij je een factuur krijgt voor de verzendkosten. Indien u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan onze levering, dan zijn wij niet genoodzaakt de bijkomende kosten aan je terug te betalen.

Wil je gebruik maken van je recht op retour dan moet je daarvoor gebruik maken van het herroepingsformulier. Download herroepingsformulier

VOORWAARDEN VOOR HET RUILEN OF RETOURNEREN VAN PRODUCTEN

Voor ruilingen en retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:
– Terugzending van de artikelen dient, indien mogelijk, te geschieden in de originele verpakking;
– De artikelen dienen in originele staat te zijn, dat wil zeggen ongeschonden in de originele verpakking en, voor zover voorzien van aangehecht prijs-/artikelkaartje, met aangehecht prijs-/artikelkaartje.
Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op opzegging van de koopovereenkomst.

Bij ruiling van een artikel nemen wij eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor onze rekening, maar je kunt het geleverde artikel als het op voorraad is ook bij ons in de winkel komen ruilen. Neem dan wel de originele factuur mee.

Ruilingen en retourzendingen kunnen worden gestuurd aan:

Greennest Gallery
Middenweg 20
1097 BM Amsterdam

Hebt je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wat te doen bij een klacht?

Neem altijd eerst contact met ons op! wellicht kunnen we het probleem direct verhelpen. Als dit niet mogelijk is dan spreken we samen af hoe we het gaan oplossen. Mochten we dit telefonisch bespreken, dan sturen we je nog een mail ter bevestiging van onze afspraak.

CONTROLE, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Wij staan ervoor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke garantiebepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Voornoemde garantie geldt niet wanneer enig gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons, jij en/of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel. Tevens komt voornoemde garantie te vervallen wanneer het artikel is aangewend voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Je bent verplicht ons in de gelegenheid te stellen de geconstateerde gebreken te onderzoeken. Indien de geleverde artikelen gebreken vertonen, zullen wij óf de geleverde artikelen kosteloos vervangen of herstellen, dan wel een terugbetaling doen van een in overleg vast te stellen bedrag. Dit bedrag zal steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag van het (de) betreffende artikel(en). Iedere aansprakelijkheid van ons voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook of vergoeding van indirecte schade of gevolgschade.